میزبانی 64 مگابایت
 • 64 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 1 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 1 عدد

  ادان دامین

 • شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه

  بکاپ خودکار

 • دارد

  پشتیبانی از python

 • دارد

  پشتیبانی از nodejs

 • دارد

  پشتیبانی از ruby

میزبانی 128 مگابایت
 • 128 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 1 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 1 عدد

  ادان دامین

 • شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه

  بکاپ خودکار

 • دارد

  شتیبانی از python

 • دارد

  پشتیبانی از nodejs

 • دارد

  پشتیبانی از ruby

میزبانی 256 مگابایت
 • 256 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 1 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 1 عدد

  ادان دامین

 • شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه

  بکاپ خودکار

 • دارد

  پشتیبانی از python

 • دارد

  پشتیبانی از nodejs

 • دارد

  پشتیبانی از ruby

میزبانی 512 مگابایت
 • 512 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 1 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 1 عدد

  ادان دامین

 • شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه

  بکاپ خودکار

 • دارد

  پشتیبانی از python

 • دارد

  پشتیبانی از nodejs

 • دارد

  پشتیبانی از ruby

میزبانی 1 گیگابایت
 • 1024 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 1 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 1 عدد

  ادان دامین

 • شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه

  بکاپ خودکار

 • دارد

  پشتیبانی از python

 • دارد

  پشتیبانی از nodejs

 • دارد

  پشتیبانی از ruby

میزبانی 2 گیگابایت
 • 2048 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 1 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 1 عدد

  ادان دامین

 • شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه

  بکاپ خودکار

 • دارد

  پشتیبانی از python

 • دارد

  پشتیبانی از nodejs

 • دارد

  پشتیبانی از ruby

میزبانی 3 گیگابایت
 • 3072 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 1 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 1 عدد

  ادان دامین

 • شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه

  بکاپ خودکار

 • دارد

  پشتیبانی از ربات api

 • دارد

  پشتیبانی از python

 • دارد

  پشتیبانی از nodejs

 • دارد

  پشتیبانی از ruby

میزبانی 4 گیگابایت
 • 4096 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 1 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 1 عدد

  ادان دامین

 • شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه

  بکاپ خودکار

 • دارد

  پشتیبانی از python

 • دارد

  پشتیبانی از nodejs

 • دارد

  پشتیبانی از ruby

میزبانی 5 گیگابایت
 • 5120 مگابایت

  فضای میزبانی

 • نامحدود

  پهنای باند

 • 1 گیگابایت

  رم اختصاصی

 • NVMe

  فضای

 • Cpanel

  کنترل پنل

 • لایت اسپید

  وب سرور

 • هلند

  لوکیشن

 • دارد

  ssl رایگان

 • 1 عدد

  ادان دامین

 • شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه

  بکاپ خودکار

 • دارد

  پشتیبانی از python

 • دارد

  پشتیبانی از nodejs

 • دارد

  پشتیبانی از ruby